Zwroty i reklamacje - motopiema.pl
 1. « Wróc do  motopiema.pl
 2. Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

ZWROTY


Formularz do pobrania :

Odstąpienie od umowy

(wypełniony formularz dołącz do przesyłki)

Towar wyślij na adres:

Piema Magdalena Pieczka ul. Gen.J. Dąbrowskiego 77/5, 32-600 Oświęcim

Przesyłki płatne przy odbiorze nie będą odbierane.

 

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827, ze zm.)
 2. Klient będący Konsumentem może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. Klient poinformuje Sprzedawcę, o odstąpieniu od umowy, drogą elektroniczną wysyłając oświadczenie na adres e-mail: zwroty@motopiema.pl, kontakt@motopiema.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny w Sklepie Internetowym.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktów. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Zakupiony Produkt Klient zwraca na adres Sprzedawcy tj. Piema Magdalena Pieczka ul. Gen.J. Dąbrowskiego 77/5, 32-600 Oświęcim.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.
 11. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu producenta oraz dołożyć wszelkiej staranności, aby go odpowiednio zabezpieczyć do wysyłki.

 

REKLAMACJE


Formularz do pobrania:

Zgloszenie reklamacyjne

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się przekazać Klientowi Produkty nie zawierające wad w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego. Przywileje z tytułu rękojmi są wyłączone wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie Regulaminu, można kierować do Sprzedawcy:
  1. na adres: Piema Magdalena Pieczka, ul. Gen. J. Dąbrowskiego 77/5, 32-600 Oświęcim
  2. drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres e-mail: reklamacje@motopiema.pl
  3. wykorzystując dostępny w Sklepie internetowym formularz kontaktowy.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji jest uzależniony od szybkości działania Działu Kontroli Jakości producenta lub dostawcy, z którym Sprzedawca kontaktuje się w celu rozpatrzenia reklamacji i może on zostać wydłużony do terminu dłuższego, niż wynika to z obowiązujących przepisów.
 5. Klient wyraża zgodę na dłuższy termin rozpatrzenia reklamacji,  niż wynika to z obowiązujących przepisów prawnych.
 6. Klient wyraża zgodę na wykonanie niezbędnych badań, w tym ingerencje w strukturę produktu w celu rozpatrzenia reklamacji (np. rozcięcie części).
 7. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Klienta przedłożenia dodatkowych dokumentów niezbędnych w procesie reklamacyjnym.
 8. Reklamacje dotyczące korzystania ze Sklepu, świadczonych w nim Usługi oraz funkcjonalności można kierować do Sprzedawcy, w sposób wskazany w pkt. 3 powyżej, wskazując w reklamacji imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 9. W przypadku reklamacji Usług, o których mowa w pkt. 8 powyżej, Sprzedawca rozpatrzy je w terminie do 30 dni.
 10. Produkty prezentowane w Sklepie internetowym mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.