Regulamin - motopiema.pl
 1. « Wróc do  motopiema.pl
 2. Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Motopiema

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz świadczenia w jego ramach usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

 2. Klient może nawiązać kontakt z Sprzedawcą:

  1. pisemnie, wysyłając wiadomość na adres siedziby Sprzedawcy,

  2. za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mai: kontakt@motopiema.pl

  3. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym.

 3. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 4. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny od dnia 01.04.2019 w Sklepie internetowym, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na trwałym nośniku.

 5. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

 6. Sprzedawca informuje, że w Sklepie Internetowym są wykorzystywane pliki cookies, szczegółowe zasady w tym zakresie określa odrębny dokument (dalej jako: ,,Polityka Cookies”) dostępna na stronach internetowych Sklepu.

 7. Sprzedawca może w każdym czasie zmienić funkcjonalności prowadzonego przez siebie Sklepu internetowego, o ile nie wpływa to na prawa i obowiązki Klientów.

 8. Ceny są uzależnione od cen stosowanych przez Dostawców Towarów, co za tym idzie są na bieżąco uaktualniane. Sprzedawca może zmieniać Ceny w Sklepie internetowym przy czym związany jest ceną, za którą Klient zamówił Towar zgodnie z zasadami obowiązującymi w Sklepie internetowym. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania Towaru, który nie posiada wad.

 9. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zawierająca Umowę sprzedaży;

  3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  4. Konto – wyodrębniona cześć Sklepu internetowego, przydzielona indywidualnie Klientowi, do którego ma dostęp po podaniu loginu i hasła; zawiera informacje świadomie i dobrowolnie udzielone przez Klienta: imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania/pobytu, adres wysyłki, adres e-mail, numery kontaktowe, Numer Identyfikacji Podatkowej.

  5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

  6. Koszyk zakupów – informacje na temat Produktów wybranych przez Klienta mających być przedmiotem Zamówienia;

  7. Newsletter – Usługa świadczona na rzecz Klienta poprzez przesyłanie na podany przez niego adres poczty elektronicznej zamówionej informacji handlowej;

  8. Towar/Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów/towarów; informacje o towarach pochodzą z udostępnionych danych oraz baz producentów;

  9. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

  10. Regulamin – niniejszy dokument;

  11. Sklep internetowy – system informatyczny wykorzystywany przez Sprzedawcę do prowadzenia działalności handlowej i usługowej, za pomocą którego prezentuje Produkty/Towary i Usługi w sieci Internet oraz przyjmuje Zamówienia i przetwarza dane z nim związane, funkcjonujący pod adresem www.motopiema.pl;

  12. Sprzedawca – Piema Magdalena Pieczka z siedzibą w Oświęcimiu (adres: ulica gen. Jarosława Dąbrowskiego 77/5, 32-600 Oświęcim), zarejestrowana w CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki , NIP: 5492177183, REGON: 381885256;

  13. Trwały nośnik – materiał, sposób lub narzędzie umożliwiające obu stronom przechowywanie informacji oraz dostęp do nich w dowolnym momencie w przyszłości w swojej zapisanej i niezmienionej postaci.

  14. Umowa/Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów/Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, bez jednoczesnej obecności stron (umowa na odległość);

  15. Usługa – usługa elektroniczna świadczona za pośrednictwem Sklepu internetowego przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

  17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. dostęp do Internetu,

  2. aplikacja do obsługi poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa w najnowszej wersji z włączoną obsługą Javascript oraz plików Cookies,

  4. program do odczytywania i zapisywania plików formatu PDF.

 2. Klient korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania porządku prawnego, postanowień Regulaminu oraz w sposób mający na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, a w szczególności niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, w tym rozpowszechniania w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam) oraz korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.

 3. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której z winy Klienta osoba trzecia wystąpi z jakimkolwiek roszczeniem wobec Sprzedawcy, Klient zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów i roszczeń wobec osoby trzeciej i tym samym zwolni Sprzedawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Postanowienia zdania poprzedniego nie pozbawiają Sprzedawcy prawa do dochodzenia od Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych.

III. USŁUGI

 1. Każdy z Klientów ma możliwość przeglądania stron internetowych Sklepu oraz prezentowanych w nim Produktów/Towarów i Usług, jak również składania Zamówień, a ponadto korzystania z następujących usług:

  1. utrzymanie Konta w Sklepie internetowym,

  2. przechowywanie w Sklepie internetowym Koszyka zakupów,

  3. Newslettera,

 2. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie internetowym.

 3. W celu przesyłania Newslettera należy przekazać Sprzedawcy prawidłowy adres poczty elektronicznej.

 4. Umowa o świadczenie Usług jest zawierana na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej wypowiedzenia przez Klienta lub skorzystania z opcji systemowych pozwalających na usunięcie z listy subskrybentów Newslettera lub usunięcie Konta.

 5. Usługa Koszyka zakupów dostępna jest dla Klientów posiadających aktywne Konto w Sklepie internetowym. Usługa Koszyka zakupów jest świadczona przez czas określony, do momentu złożenia przez Klienta Zamówienia na Produkty zapisane w Koszyku lub usunięcia Produktów z Koszyka.

 6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

 1. Informacje o Produktach/Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

 2. Ze względu na to, iż producent części mógł zastosować w tych samych latach dwa lub więcej rodzajów Produktu/Towaru, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nieprawidłowego dopasowania Produktu/Towaru do wybranego przez Klienta pojazdu tj. marka, model (rocznik występowania), typ (rocznik występowania), mimo widniejącej informacji „Część pasuje do wybranego samochodu”, bądź „Pasuje pod warunkiem”.

 3. Złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy jest możliwe poprzez:

- posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail i/lub posiadanie Konta,

- opcję „Zakupy bez rejestracji”.

 1. W celu posiadania Konta należy się zarejestrować poprzez „UTWÓRZ KONTO”, podać świadomie i dobrowolnie niezbędne i prawdziwe dane, zatwierdzić treść Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego stanowi ofertę i wiąże Klienta od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Zamówienia do upływu terminu zapłaty w nim określonego.

 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia określa jego przedmiot.

 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje po weryfikacji Zamówienia. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 14 dni.

 5. Klientowi, który złożył Zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie potwierdza treść przyszłej Umowy przesyłając na podany adres e-mail wiadomość zawierającą co najmniej informacje o:

  1. nazwie i adresie Klienta,

  2. nazwie i cenie Produktu,

  3. ilości danego Produktu,

  4. sposobie i terminie płatności,

  5. sposobie, terminie i kosztach dostawy,

  6. treści Regulaminu.

 6. Potwierdzenie, o którym mowa w pkt 8 stanowi ofertę, którą Sprzedawca jest związany przez dwa Dni robocze od otrzymania jej przez Klienta. Jeżeli w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Klient prześle Sprzedawcy informację o akceptacji treści proponowanej Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania wiadomości przez Sprzedawcę.

 7. Po zawarciu Umowy, a przed jej wykonaniem, Sprzedawca przesyła Klientowi na podany adres e-mail wiadomość stanowiącą potwierdzenie Zamówienia, wskazujące co najmniej:

  1. strony Umowy,

  2. nazwę, cenę i ilość Zamówionego Produktu lub Produktów,

  3. sposób i termin płatności,

  4. sposób, termin i koszt dostawy,

  5. łączną cenę do zapłaty,

  6. istnienie i treść gwarancji na Produkt lub Produkty,

  7. Regulamin wraz z załącznikami.

V. DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje dostawę Produktów/Towarów objętych Zamówieniem na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Towar wysyłany jest w terminie do 14 dni od zaakceptowania zamówienia. Podany cennik wysyłek dotyczy przesyłek na terenie kraju Sprzedawcy.

 3. Termin dostarczenia Towaru może się wydłużyć w przypadku działania siły wyższej i zdarzeń, o wystąpieniu których Sprzedawca nie mógł wiedzieć. Siła wyższa to wszelkie nieprzewidziane i wyjątkowe okoliczności, którym nie można było zapobiec. W przypadku istnienia ograniczeń dotyczących dostarczania, Sprzedawca przekazuje w jasny i czytelny sposób informację o takich ograniczeniach na stronach Sklepu internetowego za pomocą dostępnych kanałów np. poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 4. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Produktów:

  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,

  2. za pośrednictwem operatora pocztowego,

  3. odbiór osobisty (tylko w szczególnych przypadkach, tj.: wartość Zamówienia przekracza kwotę 2000,00 złotych, koszt wysyłki Towaru jest nieadekwatny do wartości Towaru, zamówienie dużej ilości tego samego produktu, odbiór części które nie są wysyłane kurierem lub pocztą. W każdym przypadku należy się skontaktować ze Sprzedawcą celem potwierdzenia możliwości odbioru osobistego pod adresem Sprzedawcy.)

 5. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o przewidywanym terminie dostawy Zamówienia, a także o wysokości opłat za dostawę Produktów.

 6. Termin realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty, a jeżeli zapłata ma nastąpić przy odbiorze – w dniu zawarcia Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim upływa w Dniu przekazania Klientowi Produktów objętych Zamówieniem.

 7. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różne okresy realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród wskazanych, zgodnie z pkt. 5 powyżej.

 8. Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku, gdy Klient nie odbierze Towaru, a Towar zostanie zwrócony Sprzedawcy przez firmę kurierską lub operatora pocztowego. O odstąpieniu od umowy Sprzedawca poinformuje Klienta przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.  

 9. Za zakupiony Towar przez Klienta, wystawiana jest faktura VAT .Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu Klienta i przesyłanie ich drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres mailowy. Na wyraźne życzenie Klienta wystawiany jest paragon, który przesyłany jest wraz z Towarem.

 10. Towary nie wysyłane kurierem lub pocztą: akumulatory, części blacharki samochodowej, zderzaki, części ponadgabarytowe, towary ciężkie tj. waga pojedynczej części przekracza 30 kg.

 11. Jeżeli łączna waga zamówionych przez Klienta Towarów przekracza 30 kg, Sprzedawca zastrzega sobie prawo stosowania zasady wielopaczkowości tzn. do Klienta są wysyłane jednorazowo dwie lub więcej paczek, wówczas naliczane są opłaty za kolejne paczki. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji oraz o wymaganych dodatkowych kosztach.

 12. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wysyłki Towaru poprzez firmę kurierską, mimo iż Klient za opcje dostawy wybrał operatora pocztowego. W związku z powyższym Klient nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami wysyłki.

 13. Zawartość przesyłki należy koniecznie sprawdzić, bez względu na to, czy karton nosi ślady uszkodzenia. W przypadku, gdy paczka dotarła otwarta lub uszkodzona, należy spisać protokół szkody w obecności kuriera (dostępny u kuriera) i następnie skontaktować się ze Sprzedawcą.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego, ceny Produktów zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

 2. W przypadku zakupu niektórych Produktów należy doliczyć kaucję zgodnie z informacją podaną na karcie Produktu/Towaru.

 3. Klient może wybrać następujące metody płatności za Zamówienie:

  1. tradycyjny przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  2. przelew dokonany przy użyciu systemu obsługi płatności elektronicznej zintegrowanego ze Sklepem

  3. płatność gotówką za pobraniem,

  4. płatność gotówka przy odbiorze osobistym (tylko w szczególnych przypadkach)

 4. W przypadku wyboru tradycyjnego przelewu bankowego Klient zobowiązany jest do wpisania numeru zamówienia w tytule przelewu.

 5. Klient obowiązany jest do zapłaty za zamówiony Produkt wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi dodatkowymi kosztami wskazanymi w Sklepie internetowym, w terminie 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia, chyba że wybrano płatność przy odbiorze. 1. W przypadku wyboru przelewu tradycyjnego jako metody płatności, Klient zobowiązuje się do wpisania w tytule przelewu numeru zamówienia. 1. Klient zobowiązuje się do poniesienia wszelkich dodatkowych kosztów związanych z transakcją np. prowizji, opłat za przelew itp.

 

VII. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827, ze zm.)

 2. Klient będący Konsumentem może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. Klient poinformuje Sprzedawcę, o odstąpieniu od umowy, drogą elektroniczną wysyłając oświadczenie na adres e-mail: zwroty@motopiema.pl, kontakt@motopiema.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny w Sklepie Internetowym.

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. Zgodnie z art. 38 Ustawa o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

  8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

  9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;

  10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

  11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktów. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Zakupiony Produkt Klient zwraca na adres Sprzedawcy tj. Piema Magdalena Pieczka ul. Gen.J. Dąbrowskiego 77/5, 32-600 Oświęcim.

 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta.

 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 10. Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

 12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu producenta oraz dołożyć wszelkiej staranności, aby go odpowiednio zabezpieczyć do wysyłki.

VIII. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się przekazać Klientowi Produkty nie zawierające wad w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego. Przywileje z tytułu rękojmi są wyłączone wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie Regulaminu, można kierować do Sprzedawcy:

  1. na adres: Piema Magdalena Pieczka, ul. Gen. J. Dąbrowskiego 77/5, 32-600 Oświęcim

  2. drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres e-mail: reklamacje@motopiema.pl

  3. wykorzystując dostępny w Sklepie internetowym formularz kontaktowy.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji jest uzależniony od szybkości działania Działu Kontroli Jakości producenta lub dostawcy, z którym Sprzedawca kontaktuje się w celu rozpatrzenia reklamacji i może on zostać wydłużony do terminu dłuższego, niż wynika to z obowiązujących przepisów.

5. Klient wyraża zgodę na dłuższy termin rozpatrzenia reklamacji, niż wynika to z obowiązujących przepisów prawnych.

6. Klient wyraża zgodę na wykonanie niezbędnych badań, w tym ingerencje w strukturę produktu w celu rozpatrzenia reklamacji (np. rozcięcie części).

7. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Klienta przedłożenia dodatkowych dokumentów niezbędnych w procesie reklamacyjnym.

8. Reklamacje dotyczące korzystania ze Sklepu, świadczonych w nim Usługi oraz funkcjonalności można kierować do Sprzedawcy, w sposób wskazany w pkt. 3 powyżej, wskazując w reklamacji imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

9. W przypadku reklamacji Usług, o których mowa w pkt. 8 powyżej, Sprzedawca rozpatrzy je w terminie do 30 dni.

10. Produkty prezentowane w Sklepie internetowym mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub świadczenia Usług w Sklepie internetowym mogą zostać rozstrzygnięte w toku mediacji lub przez sąd polubowny.

 2. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów ;

  4. może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca może zbierać podane przez Klienta dane osobowe, w tym w szczególności dane podane w trakcie składania Zamówienia i w celu jego realizacji oraz dane podane podczas zakładania Konta (rejestracji).

 2. Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę są przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej RODO lub Rozporządzenie.

 3. Sprzedawca dochowuje najwyższych starań w celu ochrony prywatności przekazanych mu danych i w tym celu stosuje odpowiednie środki fizyczne, techniczne, informatyczne i organizacyjne.

 4. Sprzedawca przetwarzana dane osobowe wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji Zamówienia lub Usługi, oraz archiwizacji danych, jak również w innych celach określonych w Regulaminie.

 5. Podanie przez Klientów danych osobowych jest świadome i dobrowolne. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, poprawiania ich, jak również żądania do Sprzedawcy ich usunięcia. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadku gdy Klient naruszył swoim zachowaniem w Sklepie internetowym obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a zachowanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Klienta oraz okoliczności takiego naruszenia.

 6. W celu realizacji Zamówienia lub świadczenia niektórych Usług, Sprzedawca może dokonać powierzenia danych osobowych Klienta innym podmiotom, w tym w szczególności:

  1. dostawcom usług internetowych i hostingowych,

  2. dostawcom usług marketingowych (tzw. polityka plików cookies), dostawcy domeny internetowej,

  3. dostawcom software'u do obsługi Klientów,

  4. dostawcom instrumentów do wysyłania poczty elektronicznej,

  5. osobom współpracującym ze Sprzedawcą na podstawie umów cywilnoprawnych,

  6. firmie świadczącej usługi podatkowo-księgowe,

  7. firmom świadczącej usługi kurierskie lub pocztowe,

  8. dostawcy platformy płatniczej PAYU S.A.(przelewy24.pl)

 1. Sprzedawca korzysta z usług podmiotów, których siedziby znajdują się w Polsce lub innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG, a także poza tym obszarem np. Google. Wówczas dane osobowe klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, z którym podmiot współpracuje.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny, strony internetowej, logotypu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. We wszelkich sprawach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zastosowanie mieć będzie prawo polskie.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą mieć przepisy polskiego prawa.

 5. Sprzedawca obowiązany jest powiadomić Klienta o wszelkich zmianach niniejszego regulaminu:

  1. na stronie głównej Sklepu internetowego

  2. drogą elektroniczną na adres e-mail, jeżeli Klient posiada Konto lub zamówił przesyłanie informacji handlowych.

 6. Powiadomienie będzie zawierać zestawienie zmian i termin ich obowiązywania, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia.

 7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek płatnych przy odbiorze.